ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HOOGENDOORN BEDRIJFSAUTO’S B.V.

ARTIKEL I. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

verkoper: de verkoper van de algemene voorwaarden (Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V.),

koper: de wederpartij van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V.,

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. en koper .

ARTIKEL II. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdracht van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. gevestigd te Nieuwerkerk aan den Ijssel.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V.
4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

ARTIKEL  III. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 dagen.


ARTIKEL  IV. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft goedgekeurd en bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL V. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.
2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

ARTIKEL VI. BETALING
1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tezij schriftelijk anders is overeengekomen. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden verrichten, dan na volledige betaling van de factuur.
2. Indien facturen niet contant worden betaald overeenkomstig artikel V. lid 1, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
4. Alle door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.
6. In geval van te late betaling komt een voor Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

ARTIKEL VII. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan reparatietermijn.
2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. kan worden toegerekend;
– opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– opdrachtgever Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
3. Indien Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V  op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorgdraagt of indien de overeengekomen pariteit van de ICC Incoterms deze zorg op Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V  legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.
4. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Indien opdrachtgever de zaken niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. verkocht. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.
6. Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2000, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 2000, is overeengekomen.
7. Deelleveringen zijn toegestaan.

ARTIKEL VIII. GARANTIE/RECLAME
1. De door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in het bijbehorende koopcontract. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in het koopcontract anders is aangegeven.
2. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. in de betreffende koopovereenkomst verleende garantie c.q. reclameert, zal Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het koopcontract is bepaald. Garantie-aanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.
3. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient opdrachtgever reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag, zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken binnen 3 dagen na ontvangst respectievelijk aflevering schriftelijk aan Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.
4. Reclame is niet mogelijk indien:
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V.;
– het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servi-
cebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn;
– opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
5. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en zijn reclame door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. gegrond wordt bevonden, zal Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. te harer keuze, de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren dan wel een prijsreductie verlenen.
6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.

ARTIKEL IX. KEURING
1. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. vastgesteld. Wanneer klant dit recht niet ten uitvoer brengt is Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. geenszins aansprakelijk voor gebreken geconstateerd na levering.

ARTIKEL X. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
1. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
– het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden.
In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. passende zekerheid heeft gesteld.
3. Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname is Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

ARTIKEL XI. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
2. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V.  is in de in artikel IX genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V.  te leveren. Hij is eveneens verplicht Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. om dit pandrecht tot stand te brengen.

ARTIKEL XII. RETENTIERECHT
1. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.

ARTIKEL XIII. INRUIL
1. Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, zijn alle kosten m.b.t. het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening.

ARTIKEL X1V. AANSPRAKELIJKHEID
1. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel VII geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding ook die terzake bedrijfsschade (stilstandschade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. of leidinggevende ondergeschikten.
2. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
3. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.
4. Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van derden die zich op haar terrein bevinden.

ARTIKEL XV. PERSOONSGEGEVENS
1. De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging of overeenkomst worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de RDW – NAP. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

ARTIKEL XVI. PARTIËLE NIETIGHEID
1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL XVII. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. moet voldoen.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6:5.3 BW.
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Hoogendoorn Bedrijfsauto’s B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.